مقایسه آموزش مبتنی بر شبیه سازی با رویکرد سازنده گرایی و رویکرد سیستماتیک بر یادگیری و یادداری هنرجویان فنی و حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

شبیه‌سازی‌های آموزشی به مثابة تکنیک یا رسانه‌ای در نظر گرفته می­شوند که بعضی جنبه‌های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به‌وسیلۀ رفتاری به شکل دیگری نمایش می­دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسة آموزش مبتنی بر شبیه­سازی با رویکرد سازنده­گرایی و رویکرد سیستماتیک بر یادگیری و یادداری هنرجویان سال سوم رشتة کامپیوتر فنی و حرفه­ای، در گروه تحصیلی کامپیوتر بوده و روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. نمونة آماری پژوهش شامل تعداد 60 هنرجوی رشتة کامپیوتر هنرستان‌های فنی­وحرفه­ای در سال تحصیلی 94-95 شهر کاشان است که با روش نمونه­گیری در دسترس و تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (40) و گروه کنترل (20) جای­دهی شدند. شرکت­کنندگان دو گروه آزمایشی، آموزش به روش شبیه­سازی با رویکرد سازنده­گرایی، روش شبیه­سازی با رویکرد سیستماتیک و روش سنتی درس شبکه­های کامپیوتری را طی 7 جلسه دریافت کرده­اند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون محقق­ساخته و برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری تحلیل کوواریانس و برای طراحی محیط شبیه‌سازی‌شده از نرم‌افزار  Cisco Packet Tracerاستفاده شده است. با توجه به یافته­های پژوهش، دو گروه آزمایش در یادگیری و یادداری پیشرفت داشته‌اند؛ یعنی تفاوت معناداری بین یادگیری آن‌ها قبل و بعد از آموزش وجود داشت؛ اما در گروه اول که با شبیه‌سازی با رویکرد سازنده­گرایی آموزش دیده‌ بودند، میزان یادگیری و یادداری بیش از گروهی بود که با رویکرد سیستماتیک آموزش دیدند؛ یعنی در متغیرهای یادگیری و یادداری، نتایج به نفع گروه اول بود.

کلیدواژه‌ها


بروس جویس، مارشا ویل و امیلی کالهون (1380). الگوهای تدریس  2000، ترجمۀ محمدرضا بهرنگی. تهران: کمال تربیت.
خوش‌رو، آرشین؛ شاهی، محمدعلی و ضیایی، سیدمحمدرضا (1395). شبکه‌های رایانه‌ای. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
جویس، بروس؛ کالهون، امیلی و هاپکینز، دیوید (1388). الگوی یادگیری ابزارهایی برای تدریس. ترجمۀ محمود محمودی و لطفعلی عابدی.تهران: سمت.
رضوی، محمد (1386). «جرائم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرائم و کشف آن‌ها». فصلنامه دانش انتظامی، شمارۀ 1، 120-140.
سیف، ولی‌الله (1379). روان‌شناسی پرورشی: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. (ویرایش پنجم) تهران: آگاه.
صفاریان، سعید؛ فلاح، وحید و میرحسینی، سیدحمزه (1389). «مقایسۀ تأثیر آموزش به کمک نرم‌افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی». فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دورۀ 1، شمارۀ 2، 21-36.
عبادی، مهدی؛ تاج شریفی‌فر، سارا و زارعیان، آنلان (1392). «مقایسه‌ تأثیر آموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی به سه روش اجرای آموزش سنتی و آموزش به روش شبیه‌سازی بر دانش دانشجویان پرستاری نظامی». فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی ابن‌سینا، دورۀ 4، شمارۀ 15، صفحات ۱۷-۲۳.
فردانش، هاشم (1392). طراحی آموزشی مبانی، رویکردها و کاربردها. تهران: سمت.
فردانش، هاشم (1392). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.
فردانش، هنگامه (1377). «طراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و ساخت‌گرایی». فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شمارۀ 25، صفحات 102 -120.
فردانش، هنگامه (1378). «نقد و بررسی دیدگاه سیستمی و دیدگاه سازنده‌گرایی در طراحی آموزشی». فصلنامه مدرس، دورۀ 12، صفحات 139 -150.
کرمی، مهدی؛ کرمی، زهره و عطاران، محمد (1391). «توسعۀ دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجومعلمان ازطریق تلفیق یادگیری مسئله‌محور و فناوری اطلاعات و ارتباطات». فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال 2، شمارۀ 3، 151-173.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت (1385). خانواده‌درمانی.  ترجمۀ حمیدرضا حسین شاهی براواتی و سیامک نقشبندی، تهران: نشر روان.
لاکدشتی، ابوذر؛ یوسفی، رشید و خطیری، خادم (1390). «تأثیر نرم‌افزارهای شبیه‌سازی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس». فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دورۀ 3، صفحات 5- 21.
لطفی، مهدی؛ حسنخانی، مهناز و مختاری، محمد (1389). «تأثیر آموزش شبیه‌سازی و راهبردهای تفکر انتقادی بر تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان اتاق عمل». مجلۀ پرستاری و مامایی تبریز، دوره 19، 5-11.
مسعودی، سعیده؛ بهاری، سیف‌اله و بهرنگی، محمدرضا (1384). «بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه‌های ارزشیابی فرایند یادگیری فراگیران دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشاورزی توسط آموزشگران». فصلنامۀ علوم کشاورزی، دوره 11، شماره 2، 53-67.
مهدوی، محمدرضا و امیرتیموری، محمدحسین (1390). «بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل (نظریۀ نمایش اجزاء) بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست‌شناسی سال اول دبیرستان». مجلۀ روان‌شناسی تربیتی، شماره 20، 17-32.

Aloraini, S. (2012). The impact of using multimedia on students’ academic achievement in the College of Education at King Saud University. Journal of King Saud University-Languages and Translation, 24(2), 75-82.
Crawford, C. (2004). Non-linear instructional design model: eternal, synergistic design and development. British Journal of Educational Technology, 35(4), 413-420.
Cannon-Diehl, M. R. (2009). Simulation in healthcare and nursing: State of the science. Critical care nursing quarterly, 32(2), 128-136.
Canon-Diehl, M.R. (2009). Simulation in health care and nursing: State of the science. Critical Care Nursing Quarterly, 2, 32, 128.
Goldenburg, D., Andrusyszyn, M. & Iwasiw, C. (2005). The casse for group planning in human patient simulation. Nursing Education Perspectives, 2(30), 83-8
Jeffries, P. R. (2005). A framework for designing, implementing, and evaluating: Simulations used as teaching strategies in nursing. Nursing education perspectives, 26(2), 96-103.
Noone, L. (1993). Instructional design and workplace performance. Australasian Journal of Educational Technology, 9(1).
Paris, S. G. & Winograd, P. (2003). The Role of Self-Regulated Learning in Contextual Teaching: Principals and Practices for Teacher Preparation.
Reigeluth, C. M. (Ed.). (2013). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. 2). Routledge.
Richey, R. C.; Morrison, G. R. & Foxon, M. (2002). Instructional design in business and industry. Trends and issues in instructional design and technology, 197-210.
Santrock, J. W. (2012). Educational Psychology. New York: McGrawHill.
Schunk, D. H. (1996). Goal and self-evaluative influences during children’s cognitive skill learning. American educational research journal, 33(2), 359-382.
Willis, J. (1995). A recursive, reflective instructional design model based on constructivist-interpretivist theory. Educational technology, 35(6), 5-23.
Wolffe, G.S., Yurcik, W., Osborne, H., Holliday, M.A. (2002). Teaching computer organization/Architecture with limited resources using simulators. SIGCSE 02 The 33rd Technical Symposium on Computer Science Education Covington, KY, USA_February 26-March ‘02, 176-180. Retrieved from: http:// simstrategies. Com/downloads/Simulation%20 Whith%20Paper2.pdf.
Swain, N. K., Anderson, J.A., Korrapati, R.B. (2008). Role of simulation software in enhancing student learning in computer organization and microcontroller courses. Proceeding of the 2008 IAJC-IGME International Conference.