دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مهر 1396 

مقاله پژوهشی

ارائة مدلی بر اساس رابطة سبک‌های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران

صفحه 9-28

امیرحسن کوهی؛ غلامعلی احمدی؛ جمال عاشوری؛ رضا بیرامی