مطالعۀ کیفی عوامل مؤثر در میل به ماندگاری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش‌وپرورش؛ مطالعة موردی، استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ شناسایی و کشف عوامل مرتبط با میل به ماندگاری دانشجومعلمانِ دانشگاهِ فرهنگیان در وزارت آموزش­وپرورش در سال 96-1395 انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه، کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. بدین منظور، با کاربرد روش نمونه­گیری هدفمند 12 نفر از مدیران حوزة ستادی، مدیران دانشکده­ها، استادان و دانشجومعلمان برتر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبۀ  نیمه­ساختاریافته است. داده­های به­دست­آمده با به­کارگیری نرم­افزار MAXQDA نسخة 12 در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد مقوله­های کرامت انسانی و اعتماد سازمانی با 4 زیرمؤلفه، کفایت جبران خدمات با 3 زیرمؤلفه­، محیط درون­سازمانی با 7 زیرمؤلفه، توسعۀ شایستگی­ها و مسیر حرفۀ­ معلمی با 8 زیرمؤلفه­، تناسب شغل و شاغل در ورودی و فرآیند، ارتقای منزلت حرفه­ای و محیط بیرونی با 6 زیرمؤلفه، به­عنوان عوامل مؤثر بر ماندگاری دانشجومعلمان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


استوارت، ال؛ براون، جی. (1388). مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل، ترجمه سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی. تهران: انتشارات مهکامه.
جزنی، نسرین. (1389). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی
رابینز، استیفن پی.(1385). رفتار سازمانی:مفاهیم و نظریه ها وکاربردها. ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
رکنی نژاد، مهرداد. (1386). نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، سومین همایش مدیریت، دانشگاه تهران.
کرسول، جان (1391)، پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریۀ دادۀ بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعۀ موردی)، ترجمۀ حسن دانایی و حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفّار-اشراقی.
گلکار، طاهره. (1374). بررسی ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮی ﺷﺎﻏﻞ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻴﺮاز در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان و ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. پایان ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷـﺪ داﻧـﺸﻜﺪه علوم تربیتی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
هافمن، کارل. (1379). روان‌شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد)، ترجمه سیامک نقش‌بندی و سیامک نقشبندی، یحیی سیدمحمدی، مهرداد پژهان، مهران منصوری، هادی بحیرایی، حمید علیزاده، مجید یوسفی‌لویه. تهران: ارسباران.

Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research and application. Human Resource Development Quarterly, 9(3), 309
Appelbaum, E., Bailey, T. and Berg, P. (2000). Manufacturing Advantage: Why HighPerformance Systems Pay Off. Ithaca: ILR Press.
Boe, E, E., Bobbitt, S, A., and Cook, L, H. (1994). Retetion, reassignment, migration, and attrition of special and education teachers from national perspective. Journal of special Education, 30, 371-384,
Chang, E. (2005). Employees’ overall perception of HRM effectiveness. Human Relations, 58(4), 523-544.
Chew, J., Cheng, L.(2004). The Influence of human resource management practices on the retention of core employees of Australian organizations: An empirical study. Unpublished doctoral dissertation, Murdoch University.
Chughtai, A., Buckley, F. (2009). Linking Trust in the Principal to School Outcomes the Mediating Role of Organizational Identification and Work Engagement, International Journal of Educational Management, 23(7), 574-589.
Currivan. D, B. (2000). The causal order of job satisfaction and organizational commitment in models of employee turnover. Human Resource Management Review. 9, 495-524.
Denzin, Norman. K & Yvonna. S. Lincoln (2008) Strategies of Qualitative Inquiry, (3nd ed.), SAGE Publications Incorp.
Eisenberger, R., Huntington, S., Hutchinson, R., Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71, 500–507.
Eklund, N. (2009). How was your day at school? Improving dialogue about teacher job satisfaction. New York: Search Institute Press.
Estefano, J. (2002), Find, employ, support, and keep the best teachers and school leaders. ERIC Clearing house on Educational management ERIC digest, No. ED 473-407.
Farah, A. (2011). The role of human, social and organizational capital in the interconnections between knowledge workers’ perception of HR practices and, their organizational commitment and job satisfaction. Unpublished doctoral dissertation, University of Bath.
Folger, R., Konovsky, M. (1989). Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions. Academy of Management Journal, 32, 115–130.
Harris, L & Associates (1992). The Metropolitan Life Survey of the American teacher 1992. The Second year: New teachers xpectations and ideals. New teachers xpectations and ideals. New york: Metropolitan Life Insurance co.
Ingersoll, R. M. (2001). Teacher turnover and teacher shortage: An organizational analysis. American Educational Research journal, 38, 499-534.
Iverson, R. D (1992). Employee intent to stay: An empirical test of revision of the price and Mueller model. Journal of management 20, 15-41.
Krieg, thn. M (2004). Teacher quality and attrition. Economics of Education Review. 25 (1). 13-27.
Laura, I., Massimo, P., Alessandro, P. (2011). Trust as moderator in the relationship between HRM practices and employee attitudes. Human Resource Management Journal, 21(3), 303-317.
Lee, T. W., Maurer, S. D. (1991). The retention of knowledge workwrs with the unfolding model of voluntary 6turnover. Human Resource Management Review, 7, 247-275.
Luthans, F., Avey, J. B., & Patera, J. L. (2008). Experimental analysis of a Webbased intervention to develop positive psychological capital. Academy Of Management Learning and Education, 7, 209–221.
Macky, K., Boxall, P. (2007). The relationship between ‘high-performance work practices’ and employee attitudes: an investigation of additive and interaction effects. The international Journal of Human Resource Kazemiyan A, Noriyan K, Parvin K. Survey the relationship between job satisfaction and job performance of nurses in ChaharMahal Bakhtiari. Holistic Nursing and Midwifery Journal. 2005, 15(54), 39-44.
Martin, M. J. (2011). Influence of human resource practices on employee intention to quit. Unpublished doctoral dissertation, Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University.
Meyer, J. P., Allen, N. J., Smith, C. A. (1993). Commitment to the organizations and occupations: Extension and test of three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538–551.
Mudor, H., Tooksoon, P. (2011). Conceptual framework on the relationship between human resource management practices, job satisfaction, and turnover. Journal of Economics and Behavioral Studies, 2 (2), 41-49.
Perie, M., Baker, D. (1997). Job satisfaction among America’s teachers: Effects of workplace conditions, background characteristics and teacher compensation. National Center for Education Statistics.
Price, J. (1997). Handbook of organizational measurement. International Journal of manpower, 18, 305-558.
Purcell, J., Kinnie, N., Hutchinson, S., Rayton, B. and Swart, J. (2003). Understanding the People and Performance Link: Unlocking the black box. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
Mayer, J & Herscovitch. L (2005): Commitment in the workplace toward a general model. Human Resource management review. 2(9).
Mueller, C.W (1994). Employee Commitment: R esolving some isses. Work and occupations, 19, 211-236.
Sargent, T., Hannam, E. (2005). Keeping Teachers happy: job satisfaction among primary school teachers in rural Northwest chind. Comparative education review, 49, 173-204.
Stamps, P. L (1997). Nurses and work satisfaction: and Index for Measurement.
Whitener, E.M. (2001), “Do ‘high commitment’ human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical linear modeling”, Journal of Management, Vol. 27, pp. 515-35.
Xaio, Z., Lee, C. (2003). Teachers needs in china. Journal of hebei normal university, (3), 28-31.