ارائة مدلی بر اساس رابطة سبک‌های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 دکتری روانشناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده

 

این پژوهش با هدف بررسی رابطة میان سبک­های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش شامل همة مدیران دبیرستان­های شهر قرچک است که تعداد140 مدیر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای برای حجم نمونه انتخاب شد. سپس پرسشنامة چندعاملی مدیریت بس و آوولیو، پرسشنامة خلاقیت تورنس، پرسشنامة تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامة رضایت شغلی هرزبرگ بین آنها توزیع شد. در پایان داده­های پژوهش جمع­آوری و تجزیه و تحلیل شده است.
یافته­ها نشان می­دهد میان سبک مدیریت تحول­آفرین، سبک مدیریت تبادلی، خلاقیت و تعهد عاطفی با رضایت شغلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد (p<0/01) و خلاقیت، سبک مدیریت تبادلی و تعهد عاطفی در یک مدل پیش­بین توانستند 35 درصد از واریانس رضایت شغلی را پیش­بینی کنند و نیز سهم خلاقیت در پیش­بینی رضایت شغلی بیش از سایر متغیرها بوده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت خلاقیت، سبک مدیریت تبادلی و تعهد عاطفی باعث افزایش رضایت شغلی مدیران می­شود. 

کلیدواژه‌ها


احسانی، محمد و حاج‌هاشمی، مینا (1384). «بررسی رابطۀ سبک رهبری با رضایت شغلی معلمان ورزش». فصلنامۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 8، 120-126.
احمدی، عباداله؛ ایرانیان، سید جواد و پارسانژاد، معصومه (1390). «رابطۀ خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس». فصلنامه‌های تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، 2(8)، 71-84.
استوار، زهرا و امیرزاده، ماندانا (1387). «بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانۀ بخش خصوصی در شیراز». فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(2)، 76-95.
امین بیدختی، علی‌اکبر و صالح‌پور، معصومه (1386). «رابطۀ رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش». مجلۀ دانشور رفتار، سال 14، شماره 26، 31-38.
امین بیدختی، علی‌اکبر و کارگر، حامد (1391). «بررسی رابطۀ هوش هیجانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های شهر یزد». فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی، 6(3)، 19-37.
جعفرزاده، مریم (1384). بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پالایش فراورده‌های نفتی و رابطۀ آن با برخی ویژگی‌های دموگرافیک آنها. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، چاپ‌نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
چریکی، میترا و شاهی، سکینه (1396). «بررسی تأثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامۀ درسی: مطالعۀ موردی معلمان آموزش و پرورش کلان شهر اهواز». مجلۀ علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 6(24)203-225
عابدی، احمد. (1385). «بررسی رابطۀ خلاقیت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنها در درس ریاضی»، فصلنامۀ دانشگاه تبریز، 1(1): 37-54.
قربانیان، عظیمه؛ حدادپور، عباس و ملکی، محمدرضا (1389). «رابطۀ سبک رهبری (تحول‌آفرین، تبادلی، عدم مداخله‌گر) مدیران و رضایت شغلی تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی در شهرستان اصفهان». فصلنامۀ امداد و نجات، 7(3)، 27-34.
قمری، محمد (1390). «مقایسۀ رابطۀ رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی». فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی، 5(3)، 101- 119.
کرمی‌نیا، رضا؛ سلیمی، سید حسین و امینی، علی (1389). رابطۀ سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی. مجلۀ طب نظامی، 12(2)، 65-70.
کریم‌زاده، مجید (1378). «رابطۀ تعهد سازمانی و رضایت شغلی». نشریۀ انجمن مدیریت ایران، 39(2)، 32-45.
گلی، زهرا (1385). بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و خلاقیت در شرکت آب و فاضلاب شهرستان رشت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، چاپ‌نشده، دانشگاه الزهرا تهران.
محسنی تکلو، محمدتقی؛ رضایی، مهدی؛ کلانتری، مینو و طباطبایی، مهدی (1391). «نقش منبع کنترل و ابعاد شخصیت در پیش‌بینی رضایت شغلی کاردرمانگران مراکز دولتی شهر تهران». مجلۀ پژوهش در علوم توانبخشی، 8(4)، 1-11.
مرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس الدین و محمودی فخرآباد، صادق (1384). «بررسی رابطۀ بین هوش عاطفی و سبک رهبری: تحول بخش-مبادله‌ای. فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، 3، 167-190.
موغلی، علیرضا و ملکی طبس، فاطمه (1388). «رابطۀ فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان‌های دولتی»، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت، 2(6)، 97-123.
نکویی مقدم، محمود؛ شکوهی، ایرج؛ بانشی، محمدرضا؛ نخعی، نوذر و افشار، زهرا (1392). «بررسی رابطۀ سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389». مجلۀ بهداشت و توسعه، 2(1)، 65-73.

Acar, A. Z. (2012). Organizational culture, leadership styles and organizational commitment in turkish logistics industry. Journal of Social and Behavioral Sciences, 58: 217-226.
Aghdasi, S., Kiamanesh, A. R., & Naveh Ebrahim, A. (2012). Emotional intelligence and organizational commitment: testing the mediatory role of occupational stress and job Satisfaction. Journal of Social and Behavioral Sciences, 29: 1965-1976.
Allen, N. J. (2003). organizational commitment in the military: A discussion of theory and practice. Journal of Military Psychology, 3: 237-253.
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1997). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational behavior, 49(2): 252-276.
Altinok, V. (2011). The Relationship between job satisfaction of academicians and life time satisfaction. African Journal of Business Management, 5(7): 2563- 2571.
Baloch, Q. B. (2009). Effects of job satisfaction on employees motivation and turn over intentions. Journal of Managerial Sciences, 2(1): 78-93.
Breaux, P. (2009). An investigation of the relationships between Emergency Medical Technician’s ratings of Emergency Medical Service (EMS) director’s transformational leadership and job satisfaction in rural EMS environments. Journal of Personality and individual differences, 12(4): 567-581.
Brown, D., & Sargeant, M. A. (2007). Job satisfaction ,organizational commitment of full-time university employees. Journal of Research on Christian Education, 16(2): 211–241.
Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and opinion on structural equation modeling.
Cekmecelioglu, H. G., & Gunsel, A. (2011). Promoting creativity among employees of mature industries: the effects of autonomy and role stress on creative behaviors and job performance. Journal of Social and Behavioral Sciences, 24: 889-895.
Cetin, M., Karabay, M. E., Efe, M. N. (2012). The effects of leadership styles and the communication competency of bank managers on the employee’s job satisfaction: the case of Turkish banks. Journal of Social and Behavioral Sciences, 58(12): 227-235.
Dahlen, R. D. (2002). The relationship of nurse executive transformational leadership behaviors and nurse manager job satisfaction. International Journal of Human Resources Management, 25(3): 97–119.
Dammen , K. J. (2001). The effects of organizational structure on employee trust and job satisfaction, A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Master of Science Degree in Training and Development, University of Wisconsin-Stout.
Dennis, R. S., & Bocarnea, M. (2005). Development of servant leadership assessment instrument. Leadership and organizational development journal, 26 (8): 600- 615.
 De Nobile,J. (2016):Organisational communication and its relationships with job satisfaction and organisational commitment of primary school staff in Western Australia, Educational Psychology, DOI: 0.1080/01443410.2016.1165797
Fred, O. W., Bani, O., Peng, W., & John, J. L. (2005). Transformational leadership, organizational commitment, and job satisfaction: A comparative study of Kenyan and U.S. financial firms. Human Resource Development Quarterly, 16(2): 235-247.
Handsome, J. (2009). The relationship between leadership style and job satisfaction. Journal of American Psychologist of, 14(1): 278-293.
Hayati, K., & Caniago, I. (2012). The role of intrinsic motivation, job satisfaction, organizational commitment and job performance, Journal of Social and Behavioral Sciences, 65(3): 272-277.
Hon, A, H. (2013). Does job creativity requirement improve service performance? A multilevel analysis of work stress and service environment. International Journal of Hospitality Management, 35: 161-170.
Hu, Y. J. (2005). Transformational leadership of sales managers and job satisfaction of sales associates in the fast moving consumer goods industry in Taiwan. Journal of Personality and individual differences, 36(1): 78-91.
Joshua, O., Adamu, F., & Jigayi, L. S. (2017). Principals’leadership Behaviour And Teachers’job Satisfaction In Secondary Schools In Bauchi State, Nigeria. Atbu Journal Of Science, Technology And Education, 5(1), 11-16.
Kara, D., Uysal, M., Sirgy, M. J., & Lee, G. (2013). The effects of leadership style on employee well-being in hospitality. International Journal of Hospitality Management, 34(9), 9-18.
Khalaj, G., Khabiri, M., & Sajjadi, N. (2011). The relationship between coaches leadership styles & player satisfaction in women skate championship. Journal of Social and Behavioral Sciences, 15: 3596-3601.
Lok, P., & Crawford, J. (2004). The effect of organisational culture and leadership style on job satisfaction and organisational commitment. A cross-national comparison. Journal of Management Development, 23(4): 321-38.
Medley, F., & Larochelle, D. R. (1995). Transformational leadership and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 26(2): 64-79.
Nath Gangai, K., & Agrawal, R. (2015). Job Satisfaction and Organizational Commitment: Is It important for Employee Performance. International Journal of Management and Business Research, 5(4), 269-278. .
Paprika, Z. Z., & Nagy, V. (2012). Assessment of creativity on the job market. Journal of Procedia Economics and Finance, 3: 166-181.
Rayton, B .A. (2006). Examining the interconnection of job satisfaction and organizational commitment: An application of the bivariate probity model. International Journal of Human Resources Management, 17(1): 139–154.
Shahidi, M. (2017). The Correlation between Leadership Style of Principals and Job Satisfaction of High School Teachers in Region 1, Zanjan, Iran. International Journal, 8.-11. http://dx.doi.org/10.22259/ijrhss.0401002
Tabakhnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.), Boston: Allyn & Bocon.
Taherkhani, E. (2015). Review Of Relation Between Creativity And Job’s Satisfaction Of Physical Education Teachers. Cumhuriyet Science Journal, 36(3), 279-287.
Torrance, E. P. (1974). Scientific Veiews if Creativeity. Newyork: McGraw – Hill.
Williams, J. (2004). Job satisfaction and organizational commitment. Indiana polis Journal, 12(4): 142-159.
Wong, S., & Ladkin, A. (2008). Exploring the relationship between employee creativity and job-related motivators in the Hong Kong hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 27 (3): 426-437.
Yamaguchi, I. (2013). A Japan–US cross-cultural study of relationships among team autonomy, organizational social capital, job satisfaction, and organizational commitment. International Journal of Intercultural Relations, 37 (1): 58-71.
Yang, Y. (2009). An investigation of group interaction functioning stimulated by transformational leadership on employee intrinsic and extrinsic job satisfaction: an extension of the resource based theory perspective. Journal of Social behavior and personality, 37(9): 125-139.
Yucel, I., & Bektas, C. (2012). Job Satisfaction, Organizational Commitment and Demographic Characteristics Among Teachers in Turkey: Younger is Better? Journal of Social and Behavioral Sciences, 46: 1598-1608.
Management Styles, Creativity, Organizational Commitment, Job Satisfaction, Managers