کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
بررسی تأثیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر نوآوری مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس یزد)

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 155-179

مهدی افخمی اردکانی؛ ابراهیم رجب پور؛ مجید علیمحمدی اردکانی


بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 271-290

رضا جعفری هرندی؛ مجید شریفی قورتانی؛ فاطمه اسلامی هرندی