دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-136 
تأثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

صفحه 113-125

lمحمد رضا شاه ابادی؛ قدسی احقر؛ سعید بهشتی