دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران

صفحه 9-29

سید محمد میرکمالی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ ایراندخت صدیقی