دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1397 
تحلیل هوشمند‏سازی مدارس براساس الگوی سوات

صفحه 85-111

زهرا پوررشیدی؛ مسعود اخلاقی؛ مهرانگیز علی نژاد


ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران

صفحه 145-176

راضیه شبانی؛ عباس خورشیدی؛ لطف اله عباسی سروک؛ کوروش فتحی واجارگاه