دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، شهریور 1398 
تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران

صفحه 49-78

حشمت الله محمودی؛ نصراله عرفانی؛ فرهاد جمهری؛ بهشته نیوشا


الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران

صفحه 99-126

ندا فدایی؛ عباس خورشیدی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ لطف اله عباسی سروک


مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 155-180

محمدرضا سرمدی؛ فروزان ضرابیان؛ محمد حسن صیف؛ علی فاطمیان


نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص

صفحه 181-198

محمد ستایشی اظهری؛ رضا جعفری هرندی؛ جواد مصرآبادی؛ صفرعلی دهقان