دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی

صفحه 7-26

رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ ابوالفضل بختیاری؛ زینب رحیم دشتی


تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان

صفحه 27-42

حسن رضایی جمالویی؛ جعفر حسنی؛ محمد نورمحمدی نجف آبادی؛ شیما منصوری‌فر


موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد

صفحه 43-63

حاتم فرجی ده سرخی؛ سید علیرضا هوشی السادات؛ معصومه محمدآبادی؛ مهشید باستانی پور مقدم


شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت

صفحه 83-111

محسن دیبایی صابر؛ عفت عباسی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ سعید صفایی موحد


ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES)

صفحه 113-142

زیبا برقی ایرانی؛ محمدجواد بگیان کوله مرزی؛ آسیه مرادی؛ نعمت الله نجاتی


بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه

صفحه 167-192

سعید رومانی؛ غلام رضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله فاضلی؛ علی حسینی خواه


رابطة سخت کوشی و برون گرایی با عملکرد تحصیلی

صفحه 253-269

علی اعظم رجبیان؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد