دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-235 

مقاله پژوهشی

شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی

صفحه 7-38

حسین عباسیان؛ حمیدرضا اراسته؛ حسن رضا زین آبادی؛ ایوب ابراهیمی


مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان

صفحه 39-58

علیرضا علیدادی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ مهران باقری


شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم

صفحه 79-99

ناهید نادری؛ حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ رضا عابدی تراب


ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس

صفحه 101-122

شوبو عبدالملکی؛ فخر السادات نصیری بنی ولک؛ افشین افضلی