نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی اورنگ، اکبر تاثیر آموزش برنامة یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی1 [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]
 • ابراهیمی قوام، صغرا الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • ابوالمعالی، خدیجه تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب‌آوری و فرسودگی‌تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 140-163]
 • احقر، قدسی طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر ساختن‌گرایی شناختی برای دانش‌آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • احمدی، امینه طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر ساختن‌گرایی شناختی برای دانش‌آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • اخلاقی، مسعود تحلیل هوشمند‏سازی مدارس براساس الگوی سوات [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 85-111]
 • اسدزاده، حسن الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • اعرابیان، اقدس تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب‌آوری و فرسودگی‌تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 140-163]

ب

 • بدری گرگری، رحیم تاثیر آموزش برنامة یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی1 [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]
 • بنیادی، حجت اله طراحی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و دیگراسناد بالادستی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 113-144]

پ

 • پوررشیدی، زهرا تحلیل هوشمند‏سازی مدارس براساس الگوی سوات [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 85-111]

ج

 • جلیلیان، سهیلا پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دورة متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 123-140]

ح

 • حبیبی آذر، افسانه اثربخشی رویکرد حل مسئله در آموزش درس کارورزی بر ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجومعلمان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 39-61]
 • حجازی، اسد رابطة مؤلفه‌های هوش هیجانی با پیشرفت‌گرایی شغلی معلمان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 177-191]
 • حسنی، حسین بررسی سطح همخوانی برنامة درسی قصدشده و اجراشده دروس تربیتی دورة کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 71-98]
 • حسینی نسب، سیدداود تاثیر آموزش برنامة یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی1 [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]

خ

 • خدیوی، اسداله بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس در دانشگاه فرهنگیان ؛مطالعة موردی: پردیس‌های استان اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 39-70]
 • خورشیدی، عباس ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 145-176]

د

 • دلاور، علی الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]

ر

 • رضائی ورمزیار، مرادعلی الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]

ز

س

 • سعدی پور، اسماعیل الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • سلیمانی، شهناز طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر ساختن‌گرایی شناختی برای دانش‌آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • سید جوادین، سید رضا طراحی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و دیگراسناد بالادستی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 113-144]
 • سیدکلان، سیدمحمد بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس در دانشگاه فرهنگیان ؛مطالعة موردی: پردیس‌های استان اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 39-70]

ش

 • شبانی، راضیه ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 145-176]

ط

 • طالبی، بهنام اثربخشی رویکرد حل مسئله در آموزش درس کارورزی بر ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجومعلمان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 39-61]

ع

 • عابدینی، نجمه آسیب شناسی برنامه درسی انشاء در پایه ششم دوره تحصیلی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 99-122]
 • عباسی سروک، لطف اله ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 145-176]
 • عظیم پور، احسان پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دورة متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 123-140]
 • علی نژاد، مهرانگیز تحلیل هوشمند‏سازی مدارس براساس الگوی سوات [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 85-111]

ف

 • فانی، علی اصغر طراحی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و دیگراسناد بالادستی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 113-144]
 • فتحی واجارگاه، کوروش ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 145-176]

ق

 • قلیزاده، نعمت اله پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دورة متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 123-140]

ک

 • کیان، مریم آسیب شناسی برنامه درسی انشاء در پایه ششم دوره تحصیلی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 99-122]

م

 • معروفی، یحیی بررسی سطح همخوانی برنامة درسی قصدشده و اجراشده دروس تربیتی دورة کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 71-98]
 • موسی پور، نعمت الله بررسی سطح همخوانی برنامة درسی قصدشده و اجراشده دروس تربیتی دورة کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 71-98]
 • میرجلیلی، سیدمحمدعلی بررسی نقش توسعة حرفه‌ای و توانمندسازی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس؛ مطالعة موردی دانشگاه‌‌های فرهنگیان یزد [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 9-38]