دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1400 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل کیفی آینده‌پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 7-32

اسدالله امانیان؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی؛ احسان ارمز


مدل شایستگی ها و توانایی های مدیران میانی آموزش و پرورش: پژوهشی آمیخته

صفحه 163-193

حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ سارا سعادت؛ ناهید نادری بنی؛ علی سیفی


ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 245-264

صفی الله رمضانخانی؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی‌فر


مسئولیت حکومت اسلامی در هدایت متربیان از دیدگاه فقهی

صفحه 265-291

سیدامین اله دادگر؛ سیدمحمدرضا امام؛ سیدعلی پورمنوچهری