دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آبان 1400 
ارائة مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان

صفحه 123-152

حمید شاطری باقی آبادی؛ محمدنقی ایمانی؛ سید رسول حسینی


شناسایی موانع اجرای اثربخش خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش دلفی فازی

صفحه 267-295

رضا زینی وند؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهرداد متانی؛ محسن عارف نژاد