دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-541 
بررسی رابطه خلاقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر نایین

صفحه 83-104

حسن خوش اخلاق؛ محمد زارع نیستانک؛ زهرا نظری فردوئی؛ فاطمه شاهی صدرآبادی


رویکرد قرآن کریم در نظم اجتماعی نسبت به نظریه نظم اجتماعی پارسونز

صفحه 363-390

محمد رضا ضمیری؛ یداله دادجو؛ حمید فلاح نژاد؛ سید محمد مهدی قاسم تبارگنجی