دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مرداد 1400 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 7-39

ایوب ابراهیمی؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی


آسیب‌شناسی برنامة معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ایران

صفحه 339-366

یحیی صفی خانی؛ حسین عباسیان؛ حمید آراسته؛ بیژن عبدالهی


طراحی راهبردی برنامة درس‌پژوهی در مقطع ابتدایی با روش‌های SWOT و QSPM

صفحه 367-404

حسن شرعیات؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور