کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
الگوی برنامه درسی تربیت رسانه‌ای دانشجو معلمان بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 7-38

سمیه گلکاری؛ محسن آیتی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ عباس تقی زاده


بررسی و مقایسة عملکرد نومعلمان دانش‌آموختة کارشناسی پیوسته و مهارت‌آموز مادة 28 دانشگاه فرهنگیان

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 419-448

منصور دهقان منشادی؛ محمد ابراهیم قادری مقدم؛ رضا ساکی


طراحی الگوی شایستگی‌های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در دوره آموزش ابتدایی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 17-46

جواد پورکریمی؛ علی سیفی؛ فرشته قائمی؛ مهدی نامداری پژمان


ارائة الگوی برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 449-476

رسول جماعتی؛ امیرحسین مهدیزاده؛ رضوان حکیم زاده؛ علی رضا عراقیه؛ بتول فقیه آرام


شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان (مطالعة کیفی)

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 391-425

محمود میدانی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ افسانه زمانی مقدم


ارائة مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 123-152

حمید شاطری باقی آبادی؛ محمدنقی ایمانی؛ سید رسول حسینی


ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته)

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 297-315

صفی الله رمضانخانی؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی فر


طراحی الگوی مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 7-39

ایوب ابراهیمی؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی


ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 245-264

صفی الله رمضانخانی؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی‌فر


ارزیابی کیفیت اجرای برنامة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 261-289

فاطمه جعفری کمانگر؛ سلمی احسانی تیلمی


جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 161-193

امیر اقایی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ نرگس حسن مرادی


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 253-284

روح انگیز کریمی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ اکبر حسن پور؛ نعمت الله موسی پور


شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-38

حسین عباسیان؛ حمیدرضا اراسته؛ حسن رضا زین آبادی؛ ایوب ابراهیمی


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد 360 درجه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 89-103

علیرضا هوشی السادات؛ ایوب ابراهیمی؛ حسین مولایی


بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 9-30

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ سبحان سبحانی جو